Browsed by
Dag: 1 april 2015

Introduce a Girl to Engineering

Introduce a Girl to Engineering

Last Thursday, something rather unusual happened here at GKN: 45 girls of ages 13 to 19 years came to the company! The mission of the day was to explain the question that always appear – what does an engineer really do?

The visit was arranged in collaboration with the voluntary organization IGE Day, where IGE stands for “Introduce a Girl to Engineering”. The purpose is, as the name applies, to get more women to the engineering profession. GKN is probably not unique with more male engineers and operators than female, and even if the number of female engineering students is growing in Sweden, the most people I have spoken with agree that we need more women in the engineering business.

IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com
IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com

However, the number of women in the business you can discuss forever, but the focus of the day was of course on the exciting girls that had arrived! Most of them were there together with their class and their teacher, but some of the girls were there on their own. At arrival at 9 AM they got some fruit and juice which they brought to the aula where I greeted them welcome. Thereafter some of our female engineers spoke about their background, their way to the engineering profession and what they do today. After the presentation we went together to our big gymnastics hall to find out how you can think when you are about to develop a product and produce it.

Karolina förklarar vad man behöver tänka på när man ska utveckla en produkt
Karolina explains what you might need to think about when you develop a new product.
Anna berättar om vad hon jobbar med
Anna talks about what she works with.

The girls were divided into teams and got instructions to fold one paper plane each. A deep concentration and silence appeared in the hall when all the girls got to work. Each team tested their paper plane and the planes that flew the longest were chosen to be further developed. The teams created a drawing of how their plane was folded and was then assigned to mass produce the plane according to the drawing. They also got to divide the folding among them and was asked to takt the production flow, all according to Taylor’s principles and the LEAN work of GKN. The teams also got to switch drawings with each other to try to understand someone else’s drawing, something that is not always that easy. After one hour the hall was full of paper planes and it was time to move one to the next activity…

IMG_1006 IMG_1078 IMG_1084

Again our visitors were divided into groups, but this time the groups were departed. The girls in the ages of 12 to 15 were sent to our Industry School which lies in our manufacturing facilities where Magnus Ek took them for a guided tour. They were also given a metallic ring and got their names written on them.

Magnus berättar om Industritekniska gymnasiet
Magnus talks about the Industry School.

IMG_1330

The older girls went either to one of our lecture rooms with computer or to the material lab. The latter group were introduced to the microscopes and learned about how metals look like up close. The group in computer lecture room got instead to try our CAD software. It turned out to be harder than it looks like but most of the girls were engaged in the task with enthusiasm and talent.

After the group activities the girls were offered lunch and then the visit was over. Some journalists from the local newspapers were invited and interviewed some of the girls, who thereafter happy went back to their schools. Did we succeed with our mission to explain what an engineer does? We think so, based on what some of the girls commented in the end of the day. Hopefully we have inspired some of them to choose engineering or technical educations in the future!

Introduce a Girl to Engineering

Introduce a Girl to Engineering

I torsdags hände något kul här på GKN: 45 tjejer i åldrarna 13-19 år intog företaget! Dagens uppdrag var att försöka förstå den eviga frågan – vad gör egentligen en ingenjör?

Besöket skedde i samarbete med en frivilligorganisation vid namn IGE Day, där IGE står för ”Introduce a Girl to Engineering”. Syftet är som namnet antyder att locka fler tjejer till teknikyrkena. GKN har knappast någon unik situation med klar fler manliga ingenjörer och verkstadsarbetare än kvinnliga, och även om andelen tjejer växer på ingenjörsutbildningarna så är de flesta jag har pratat med överrens om att det behövs fler tjejer i teknikvärlden.

IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com
IGE Day är en organisation som vill locka unga tjejer till teknikyrken. Läs mer på deras hemsida: www.igeday.com

Hur som, andelen kvinnor i branschen kan man diskutera mycket om, men dagens fokus var såklart på de glada tjejer som tagit sig till oss för dagen! De flesta var där tillsammans med sin klass och sin lärare, men några tjejer var där på egen hand. Vid ankomsten klockan 9 fick de lite frukt och juice som de tog med sig in i aulan där undertecknad hälsade dem välkomna. Därefter fick några av våra kvinnliga ingenjörer berätta om sin bakgrund, sin väg till ingenjörsyrket och vad de jobbar med idag. Efter presentationen gick vi tillsammans till gympasalen för att ta reda på hur man kan tänka när man ska utveckla produkter och producera dem.

Karolina förklarar vad man behöver tänka på när man ska utveckla en produkt
Karolina förklarar vad man behöver tänka på när man ska utveckla en produkt
Anna berättar om vad hon jobbar med
Anna berättar om vad hon jobbar med

Tjejerna delades in i lag och fick instruktioner att vika varsitt pappersflygplan. En djup koncentration och tystnad lade sig över salen då alla tjejer dök in i sin uppgift. Varje lag fick sedan testa sina flygplan och det plan som flög längst valdes ut att vidareutvecklas. Lagen fick då göra varsin ritning på hur flygplanet skulle vikas och fick sedan prova på att massproducera sitt flygplan efter ritning, samt dela upp vikningarna mellan sig och takta flödet, allt enligt Taylors principer och GKN:s Lean-arbete. Lagen fick även byta ritningar med varandra för att prova på att följa någon annans ritning, något som inte är helt lätt om man inte tänker till. Efter en timme var salen full av pappersplan och det var dags att gå vidare till nästa station…

IMG_1006 IMG_1078 IMG_1084

Återigen blev tjejerna uppdelade i grupper, men denna gång skildes grupperna åt. De som går på högstadiet fick följa med ner till Industritekniska gymnasiet som ligger i våra produktionslokaler där Magnus Ek guidade runt dem. De fick även varsin ring i metall och fick tre och tre gå iväg för att få sina namn inristade i ringarna.

Magnus berättar om Industritekniska gymnasiet
Magnus berättar om Industritekniska gymnasiet

IMG_1330

De tjejer som gick på gymnasiet fick antingen följa med till en av våra lektionssalar med datorer eller till materiallabbet. Den senare gruppen fick bland annat bekanta sig med svepelektronmikroskop och lära sig hur olika metaller ser ut på riktigt nära håll. Datorgruppen fick istället prova på att modellera ringar i CAD. Det visade sig inte vara helt lätt men de flesta av tjejerna tog sig an uppgiften med entusiasm och talang.

Efter gruppaktiviteterna bjöds tjejerna på lunch i vår företagsrestaurang och sedan var besöket på GKN i Trollhättan slut. Några journalister från lokaltidningarna var inbjudna och intervjuade några av tjejerna som därefter nöjda gick tillbaka till sina skolor. Lyckades vi med vårt uppdrag att förklara vad en ingenjör gör då? Jo, baserat på tjejernas omdömen i slutet av dagen så tror vi allt det. Förhoppningsvis har vi lyckats inspirera några av dem till att välja ingenjörs- eller teknikutbildningar i framtiden!