Flyget och dess miljöpåverkan

Flyget och dess miljöpåverkan

Jag får ibland höra att flygindustrin är en stor bidragande faktor till miljö och klimatpåverkan och flygindustrin pekas ofta ut som en miljöbov i olika sammanhang. Även om flygbranschen bidrar negativt till miljö och klimatpåverkan är det fortfarnade imponerande att 2.5 miljarder passagerare kan resa med flyg varje år och endast bidra med 2 procent till de globala koldioxidutsläppen. Om vi jämför med t.ex. resten av transportindustrin (exklusive flygbranschen) som bidrar med 12 procent eller köttindustrin som bidrar med 18 procent blir flygets påverkan ganska lite i sammanhanget.

Flygplanens bidrag till klimatpåverkan är främst via avgaser som uppstår vid förbränning av kolväten vilka består av koldioxid (8 procent), kväveoxid (0,5 procent), syre och kväve (91,5 procent) och oförbrända kolväten, kolmonoxid och svaveloxid. I avgaserna finn även sot och restpartiklar vilka nästan helt eliminerats i moderna flygmotorer. Flyget bidrar även med buller och sprider vattenånga i atmosfären vars effekt på klimatet än råder osäkerhet kring.

Förutom själva flygplanen bidrar även flygplatserna negativt eftersom de hör till miljöfarlig verksamhet där man vid oaktsamhet riskerar att sprida utsläpp till mark, vattendrag och luft.

Vad gör då branschen?

Under många år har det arbetats intensivt med att minska flygets miljö och klimatpåverkan.  Flygbranschen har som en enda internationell bransch enats kring globala långsiktiga klimatmål och genom att arbeta gemensamt  kan flygplatser, flygplanstillverkare, flygbolag, flygtrafiktjänstleverantörer, flygmotortillverkare, handlingsbolag och många fler av de företag som verkar inom branschen tillsammans uppnå miljömålen och bidra till en hållbar utveckling. Detta innebär bl.a. att flygets koldioxidutsläpp ska:

  • minska med 1,5 procent per passagerarkilometer per år till 2020.
  • minska i faktiska tal från 2020 trots att flygresandet ökar.
  • vara halverade i faktiska tal 2050 jämfört med 2005 års nivå.

Satsningar görs inom fyra strategiska områden, teknisk utveckling, Operativa förbättringar och effektivare sätt att flyga, Förbättrad infrastruktur och via Ekonomiska styrmedel.

I moderna flygmotorer är bränsleförbrukningen per passagerarkilometer 70 procent lägre jämfört med bränsleförbrukningen för fyrtio år sedan. Koldioxidutsläppen har minskat lika mycket. Denna positiva utveckling är inget annat transportslag i närheten av. Buller från de senaste flygplanen har halverats jämfört med bullret från flygplan tio år sedan och de senaste generationernas flygplan drar mindre än 0,3dl bränsle per passagerare och mil vilket jag tycker är fantastiskt.

Vad gör GKN?

GKN jobbar mycket inom området teknisk utveckling. Vi är även med i olika EU projekt som t.ex. ”Clean sky programmet”.

Värt att tänka på att:

  • Utsläppen från allt svenskt inrikesflyg är ca 500 000 ton per år
  • Utsläppen på grund av hastighetsöverträdelser på svenska vägar är ca 700 000 ton per år
  • Utsläppen på grund av fel däckstryck i svenska fordon är ca 300 000 ton per år

Vill du läsa mer om flygets miljöpåverkan går det bra att besöka sidan:  http://www.hallbartflyg.se/flyget-och-miljon/ .

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.