Browsed by
Författare: Anders Jutback

Anders’ last report from the States

Anders’ last report from the States

Over here in Newington the work has come up in pace as the internship is coming to an end. At the purchasing department, I have been busy with keeping track of stock levels and incoming deliveries as well as planning for future orders. In parallel I have also performed a value stream mapping of parts of our production here and explored the many abilities and shortcomings of the SAP ERP system. In short, many of the things I learned when taking my masters in supply chain management have come to surprisingly good use!

After mainly have followed a supervisor during the past year, it has been really fun to have more responsibilities in fields I am actually educated in. However, it is unfortunate that my internship has come up to speed, just as it is time to go home. Next week is the last one at the Newington site for Cecilia and me.

If you have followed this blog for a while you may remember Futuer Thinking, a GKN project that we graduates have been a part of since January. In this, we have worked on distance in our project groups, which of course have continued here in the US. This work has also taken more of my time recently, as my group has narrowed our scope to an interesting field. With a start in the wide subject of artificial intelligence we worked our way down to Industry 4.0, which is anticipated to become the next big industrial revolution – the “smart” factory. Hopefully, we will be able to come up with ideas and approaches to how GKN should take the step into Industry 4.0.

3190c81
The industrial development over the years (Source: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI))

 

Anders sista rapport från Staterna

Anders sista rapport från Staterna

Här i Newington har arbetet tagit allt mer fart i takt med att praktiken närmat sig sitt slut. På inköpsavdelningen här har jag fått hålla koll på lagersaldon och leveranser av inkommande material, samt planera kommande behov. Parallellt med detta har jag även gjort en värdeflödesanalys av en del av vår produktion och fått utforska SAP:s många möjligheter och brister. Sammanfattat så har jag fått en överraskande stor användning av det jag lärde mig på min masterutbildning inom supply chain management!

Efter att ha gått mycket vid sidan av handledare tidigare under året, är det riktigt kul att få mer ansvar inom områden som man har utbildning i. Det är dock synd att praktiken har kommit upp i fart lagom till att det är dags att åka hem, nästa vecka är nämligen den sista för mig och Cecilia här i Newington.

Ni som har följt bloggen ett tag kanske minns Future Thinking, ett GKN-projekt vi traineer varit med i sedan januari. I våra respektive projektgrupper har vi arbetat på distans med kollegor över hela världen, vilket vi naturligtvis fortsatt med här i USA. Även det här arbetet har tagit mer av min tid på sistone, i takt med att spetsat in oss på ett passande projektområde. Med början i det väldigt breda ämnet artificiell intelligens har vi arbetat oss fram till Industri 4.0, det som spås bli nästa stora industriell revolution – den ”smarta” fabriken. Förhoppningsvis ska vi kunna komma med idéer och infallsvinklar för hur GKN ska kunna ta steget in i Industri 4.0.

3190c81
Den industriella utvecklingen genom tiderna. (Källa: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI))

 

Half-time and Memorial Day

Half-time and Memorial Day

Today, Cecilia and I have finished the first half of our internship here in Newington! The work in the office is progressing and there is unfortunately not much to report on that part at the moment. But more interesting things have been happening outside of work.

Here in the states we do not get to enjoy the Swedish spring’s many holidays, like Ascension Day and Labor Day on May 1st, but we are somewhat compensated by the holiday on the last Monday in May – Memorial Day. On this day, the country is remembering all the American soldiers who died while serving the country’s armed forces and is therefore often honored with military parades, an American cultural experience worth seeing as a visiting foreigner.

Memorial Day Parade in Plymouth
Memorial Day Parade in Plymouth

Because of the long weekend, Cecilia and I took a road trip to Cape Cod, a peninsula on the Atlantic coast of Massachusetts about 2 h from Hartford. After spending one day on the cape and one day on the island Martha’s Vineyard just off the coast, we arrived in the town of Plymouth on Memorial Day. Since the town is the place where the pilgrims arrived and established the first colony in 1620, it felt like suitable place to honor Memorial Day.

DSC_1032
The famous Plymouth Rock, the rock on which the first pilgrims landed.
DSC_0964
Cape Cod seen from the observation tower in Provincetown on the very tip of the cape.

Our own Swedish National Day this Saturday will however be celebrated in New York City, as we will be paying a visit to the just opened One World Trade Center observation deck high above the streets of Manhattan!

Halvtid och Memorial Day

Halvtid och Memorial Day

Idag har jag och Cecilia avklarat första halvan av vår utlandspraktik här i Newington! På kontoret flyter arbetet på bra och det finns tyvärr inte så mycket nytt kul att rapportera därifrån just nu. Desto mer har däremot hänt utanför jobbet.

Här i USA får vi ju inte njuta av den svenska vårens röda dagar med tillhörande ledigheter, som Kristi himmelsfärd och 1 maj, men vi kompenseras åtminstone lite av ledigheten den sista måndagen i maj – Memorial Day. Detta är dagen då landet uppmärksammar de amerikaner som stupat i de många krig USA slagits i och firas därför med militärparader i städerna, en amerikansk kulturell upplevelse som man som besökande utlänning ju inte får missa.

Memorial Day Parade i Plymouth
Memorial Day Parade i Plymouth

Då det var långhelg hade jag och Cecilia åkt till Cape Cod, en halvö på grannstaten Massachusetts Atlantkust lite drygt 2h från Hartford. Efter en dag på halvön och en dag på ön Martha’s Vineyard strax utanför hade vi kommit till den lilla staden Plymouth lagom till Memorial Day. Eftersom Plymouth var platsen där pilgrimerna gick iland och bildade den första kolonin 1620, kändes det som ett passande ställe att fira Memorial Day.

DSC_1032
Den kända Plymouth Rock, stenen som pilgrimerna ska ha gått iland på.
DSC_0964
Cape Cod sett från utsiktstornet i Provincetown, längst ut på halvön.

Memorial Day räknas inofficiellt även som starten på sommaren, vilket inte känns helt fel (Labor Day, den första måndagen i september, räknas för övrigt som slutet på sommaren). Vår egen svenska nationaldag nu på lördag kommer vi däremot att fira i New York, med ett besök på helt nyöppnade One World Trade Centers utsiktsvåning högt över Manhattans gator!

Third week in the US

Third week in the US

A few weeks into our internship over here in Newington, we have not only had time to (somewhat) adapt to the American life but we have also had time to get into our tasks at the office.

Just like in Trollhättan, many things here circle around Pratt & Whitney’s new engine family PW1000G. I have therefore been placed at the purchasing department to help prepare and map our supplier base for the PW1000G engines, before the production volumes skyrockets next year. The plan is that this work also will incorporate some supplier visits, which will give me a chance to see some of the reality away from the planning table. At the same time, I have also started with a task in the other end of the business here with market studies for another GKN site here in New England. Very exciting!

Pratt_&_Whitney_PW1000G_(4339944349)
Pratt & Whitney’s new “small” engine does not seem so small when you get closer (Singapore Airshow 2010)

I have not been all work for us here, Cecilia and I have also had time to see some of Connecticut. Our American colleagues have been quick to suggest things to do, like favorite restaurants, hiking trails or casinos to visit. Our last outing took us to Mystic, a small summer town near the border to Rhode Island, where they had restored a 19th-century seafarer village. A nice change to all the shopping malls and highways you usually see on your weekdays!

DSC_0894
Mystic Seaport
DSC_0903
Whaling ship Charles W. Morgan in Mystic Seaport

 

 

Tredje veckan i USA

Tredje veckan i USA

Nu när vi har kommit några veckor in i utlandspraktiken har vi inte bara hunnit att (någorlunda) anpassa oss till den amerikanska vardagen utan också kommit in i våra respektive uppgifter.

Precis som hemma i Trollhättan kretsar mycket här i Newington kring Pratt & Whitneys nya motorprogram PW1000G. Jag har därför hamnat på inköpsavdelningen här, för att hjälpa till att förbereda och se över vår leverantörsbas till PW1000G-motorerna innan produktionsvolymerna skjuter i höjden nästa år. Planen är att det kommer att ingå en del leverantörsbesök i arbete, så att man även får chans att se lite av verkligheten utanför planeringsbordet. Samtidigt har jag också fått börja arbeta i andra änden av affärsverksamheten med marknadsundersökningar åt en annan GKN-site här i New England, som jag också ska få besöka i nästa vecka. Väldigt spännande!

Pratt & Whitneys nya "lilla" motor är inte så liten på nära håll (Singapore Airshow 2010)
Pratt & Whitneys nya “lilla” motor är inte så liten på nära håll (Singapore Airshow 2010)

 

Men det har inte bara varit jobb för oss här, jag och Cecilia har också hunnit se oss om i Connecticut. Våra amerikanska kollegor har varit snabba på att ge tips, om det så är om favoritrestauranger, vandringsleder eller kasinon som vi borde besöka. Senaste utflykten fick gå till Mystic, ett litet sommarsamhälle nära gränsen till Rhode Island, där man hade bevarat och restaurerat ett sjöfartssamhälle från 1800-talet. Lite skön omväxling till alla köpcentrum och motorvägar som man vanligtvis ser på vardagarna!

DSC_0894
Mystic Seaport
DSC_0903
Valfångstfartyget Charles W. Morgan i Mystic Seaport

 

Time for internship abroad!

Time for internship abroad!

It is now really close to departure to the great land in the west, as half of the young graduate group is leaving for the US in next week. Cecilia and I are going to Newington in Connecticut, where we will spend our three month long internship abroad. Everything needed for the trip should now finally be in order, after quite some time and effort to get apartment, rental car, internship position and visa arranged. The last preparation was therefore a visit to the US embassy in Stockholm for the mandatory visa interview.

The site in Newington has been a part of GKN Aerospace since 2005, but then under the Volvo Aero name. Due to this, many Swedes are working there on a permanent basis and it has been rumored that the site has been somewhat Swedicized, but I still hope to experience some American culture also in the office (read: doughnuts and Casual Fridays). The fact that the city is 1,5-2 h from both New York and Boston will probably not make the stay any less fun. The cultural experience is actually a major reason to our stay abroad during the graduate program.

Looking forward to reporting here again when I have been on-site for some time!

GANE
GKN Aerospace Newington

 

Snart dags för utlandspraktik!

Snart dags för utlandspraktik!

Nu är det inte långt kvar till avfärd mot det stora landet i väst, nästa vecka lämnar nämligen halva traineegruppen Sverige för USA. Jag och Cecilia ska bege oss mot Newington i Connecticut, där vi ska tillbringa vår tre månader långa utlandspraktik, och äntligen ska allt vara på plats inför resan. Det har tagit mycket tid och arbete att få boende, bil, praktikplats och inte minst visum ordnat! Sista förberedelserna innebar därför en resa till amerikanska ambassaden i Stockholm för den obligatoriska visumintervjun.

Siten i Newington har varit en del av GKN Aerospace sedan 2005, men då under Volvo Aeros flagg. Flera svenskar jobbar därför där permanent och det ryktas att stället har blivit lite försvenskat, men jag hoppas ändå på att få uppleva ett visst mått av amerikansk kultur även på kontoret (läs: doughnuts och Casual Fridays). Att staden ligger 1,5-2 h från både New York och Boston kommer nog inte heller att göra vistelsen tråkigare. Den kulturella upplevelsen är faktiskt en stor anledning till att vi åker utomlands under traineeåret.

Ser fram emot att få rapportera igen när jag har varit på plats ett tag!

GANE
GKN Aerospace Newington
French visitors!

French visitors!

Today, we had the honor to receive a whole class of French students and their professors from IUT Cachan in Paris, who were on a tour through corporate Sweden. The students were pursuing a bachelor’s degree in Production Engineering and were interested in our work with material handling and Lean production. Therefore, we were proud to be able to show our workshops and Lean department, as well as talk about the progress that we have made through the use of Lean tools. Since not all of the visitors were familiar with the aerospace industry, we also took some time to explain the basics of the jet engine and what parts that we produce within GKN. Trollhättan’s great spring weather also only made it easier to offer them a nice visit!

20150313_082928
Cecilia welcomes everyone.
20150313_112420
Christian explains how a Turbine Exhaust Case works.

 

Franskt besök!

Franskt besök!

Idag hade vi äran att ta emot en hel skolklass med franska studenter och deras lärare från IUT Cachan i Paris, som var på turné genom företags-Sverige. De läste en kandidatutbildning inom Production Engineering och var bland annat intresserade av vårt arbete med materialhantering och Lean production. Vi var därför stolta att kunna visa upp våra verkstäder och vår Lean-avdelning och berätta om vilka framsteg som gjorts genom att använda Lean-verktygen. Eftersom alla inte var så bekanta med flygindustrin passade vi även på att berätta om hur en flygmotor fungerar och vilka delar vi producerar på GKN. Trollhättans fantastiska vårväder gjorde det dessutom bara lättare att kunna erbjuda att trevligt besök!

20150313_082928
Cecilia hälsar våra gäster välkomna.
20150313_112420
Christian förklarar hur en Turbine Exhaust Case fungerar.