Browsed by
Författare: Maria Ludvigsson

Trainee trip 2 & Luton visit

Trainee trip 2 & Luton visit

The trainee group and Peter
The trainee group and Peter

For the second activity week we turned our gaze on Europe. First stop England with visits to GKN companies in Luton, Redditch and Filton followed by a flight to Holland and a visit to the space center ESTEC as well as Delft University. I will tell you about the Luton-visit.

We started the day by picking up our rental car in London to thereafter head towards Luton. Anders, who has the merit of been driving in left side traffic before, were set to be the driver and Martin co-driver. The guys did great and an hour later we were on site.

Short introduction about the site. GKN Luton belongs to Special products and Structures segments within the Aerospace division at GKN. They manufacture windows for commercial airplanes and fighter canopies for military airplanes in different types of plastic materials and are also developing anti-icing technology among other things.

Cockpit window
Cockpit window

We started the visit with a similar, but far more detailed, introduction of the products that are produced on the Luton site held by Peter Bingham (aerospace trainee in England) and Matt Bachini. After lunch we had a quick and more comprehensive summary followed by a walk of the production led by the production manager Steve Long. Part of the tour was walking the process of an “arc” of plastic and its transformation in the machines to obtain the final shape of an fighter canopy.

Fighter canopy
Fighter canopy

As the nerd I am  when it comes to production I was immediately interested in the different processes, how they work and what they actually do with the material. Taking an example, it is important to ensure that the fighter canopies does not refracts the light wrong as it will affect the pilots ability to aim. It might sound easy done, but in reality not always a certain result. I also found it interesting to hear about the methods they use to improve quality, lead time and delivery precision. It is truly a privilege to have the opportunity to go on these trips and the exchange they give.

Thank you GKN Luton!

Directly after the visit our driver Anders took us towards the next destination Redditch…

Traineeresa 2 – besök Luton

Traineeresa 2 – besök Luton

Traineegänget och Peter
Traineegänget och Peter

Inför den andra traineeresan riktade vi blicken mot Europa. Första anhalt var England med besök på GKN företag i Luton, Redditch och Filton för att därefter flyga vidare till Holland och besök på rymdcentrat ESTEC samt Delft universitet. Jag tänkte berätta lite om vårt besök i Luton.

Vi startade dagen med att hämta ut hyrbil i London för att därefter ta oss mot Luton. Chaufför för resan blev Anders då han meriterande hade kört i vänstertrafik tidigare och kartläsare blev Martin. Grabbarna fixade det galant och någon timme senare var vi på plats.

Kort introduktion om siten. GKN Luton tillhör segmentet Special products samt Structures under Aerospace divisonen på GKN. De tillverkar bland annat fönster till kommersiellt flyg samt “fighter canopies” till militärt flyg i olika plaster och utvecklar dessutom anti-icing teknologi.

Cockpitfönster
Cockpitfönster
Fighter canopy
Fighter canopy

Vi började besöket med att få just en sådan, fast mer detaljerad, genomgång av de produkter som produceras i Luton av Peter Bingham (aerospace trainee i England) och Matt Bachini. Efter lunch fick vi en snabb och mer övergripande sammanfattning för att därefter ta en rundtur i produktion som leddes av produktionschefen Steve Long. Vi fick bland annat se hur ett ”ark” av plast förvandlades via de olika maskinprocesserna till den slutliga formen av ett flygplansfönster. Givetvis som den produktionsnörd jag är så snöade jag in mig på de olika processerna rätt rejält. Det är exempelvis viktigt att inte plasten till “fighter canopies” bryter ljuset fel eftersom pilotens förmåga vad gäller sikte då påverkas, kan låta enkelt men i praktiken inte alltid ett helt självklart resultat. Dessutom tyckte jag det var extra intressant att höra om de metoder de använder för att förbättra kvalitet, ledtid och leveransprecision. Det är en ynnest att få möjligheten att åka på dessa resor och det utbyte de ger.

Tack GKN Luton!

Direkt efter besöket körde vår chaufför Anders mot nästa destination Redditch…

Second internship period at Quality

Second internship period at Quality

Christmas is approaching and so is the end of the second internship period. Production Quality has been my location for the past weeks where I have been working with problem solving in-house and towards customer. Focus has also been on process control and how to establish a continuous improvement procedure. These aspects are clearly interesting and important parts which are required when achieving a well functioning production. In our business, within aeroengines, quality is extremely important and a requsite since the standards are real tough. CaptureI like to make schematic figures, like the sand cone model, just for fun to ensure I direct my focus. Quality lays the foundation but the others I have not yet decided on where to put.

Now I will rest from the blog for a few weeks for Christmas and New Year’s. Merry Christmas and take care!

Praktikperiod 2 på kvalitet

Praktikperiod 2 på kvalitet

Julen börjar närma sig och så även slutet på praktikperiod 2. De senaste veckorna har jag varit på kvalitet och jobbat med problemlösning internt och mot kund. Fokus har även legat på processtyrning och skapandet av en kontinuerlig förbättringsprocess. Det är helt klart intressanta och viktiga delar för att få till en välfungerande produktion. I vår bransch med flygmotorer ställs det extra höga krav och kvalitet är en av grundförutsättningarna.

Capture

Jag roar mig ibland med schematiska bilder, som sand cone modellen, eftersom det för mig genast bidrar till att skapa fokus. Kvalitet lägger grunden men övriga kan jag inte riktigt placera än. 

Nu vilar jag från bloggandet några veckor med jul- och nyårsledigt. God jul och må så gott!

 

Scania

Scania

We also took the opportunity to visit Scania in Södertälje. At the site they do the full assembly of trucks. Just to be able to see the building process and visually follow how part after part is assembled is remarkable. It is easy to understand when standing there, how the delivery precision from suppliers must be extremely important. I took the opportunity to think of this from a GKN perspective, since some of our parts we manufacture are released directly into the assembly of aircraft engines. To me this was a bit of an eye-opener.

Still, what made the strongest impact on me was how they raise and manage problems. Already in the visiting room there was a big poster visualizing the Scania way of the Lean-house. It is clearly a company which has matured in their Lean work. Despite the fact that the production of GKN in Trollhättan is very different from Scania’s, functional vs. flow oriented, the visit gave new perspective on how Lean can be implemented. I left with lots of inspiration and ideas!

The visit ended with a presentation and general talk between graduate trainees from the two companies. Surprisingly a lot of the program setup was similar such as internal internships and an abroad internship.

Thank you Scania for letting us visit!

Scania

Scania

Vi passade även på att besöka Scania i Södertälje där deras montering av lastbilar görs från grunden till färdig produkt dvs. hela lastbilar. Bara att kunna följa den processen och visuellt se hur del efter del monteras är helt otroligt. Det är lätt att förstå att leveransprecision från deras kunder är otroligt viktigt. Här fanns möjlighet för oss från GKN att börja fundera ur ett leverantörsperspektiv, eftersom en del av produkterna som tillverkas av oss släpps direkt in i montering för flygplansmotorer. För mig blev det lite av en ”eye-opener” just på grund av detta.

Det som gjorde mest intryck på mig var ändå hur de lyfter upp problem och åtgärdar dem. Redan i besöksrummet satt en stor affisch som visualiserade Lean-huset på Scanias sätt. Det här är helt klart ett företag som mognat in i sitt Lean arbete. Trots att GKN Trollhättan och Scanias produktion skiljer sig mycket åt, funktionsorienterat vs. flödesorienterat, gav besöket nya infallsvinklar på hur Lean kan implementeras. Inspirationen och idéerna flödar!

Besöket avlutades med en presentation och allmänt öppet prat traineer emellan från de båda företagen. Förvånansvärt mycket i upplägget var ändå likt såsom praktikperioder inom företaget och en utlandspraktik.

Tack för besöket Scania!

 

80/20 principen a.k.a. “the Pareto principle”

80/20 principen a.k.a. “the Pareto principle”

Appropå att jag sitter med i projekt nu och då det allmänt är känt att tidsplanering kan vara kruxigt, så tänkte jag på den gamla fina 80/20 principen eller “the Pareto principle” som den också kallas efter den italienske statistikern.

 

pareto-principle

Den innebär i stort att 20 % av det vi gör tillför 80 % av det totala värdet.

Jag tar fram Paretos princip när Att-Göra-Listan börjar byggas på. Efter en uppskattning av värdet på uppgifterna går det snabbt att prioritera vad som behöver göras och på köpet får man långtidsperspektivet. Resten kan prioriteras därefter och en del grejer kan strykas rakt av – de tillför inget egentligt värde. “Separating the vital few from the trivial many

 80-20

Kloka Wikipedia beskriver det som:

  • 80% av ett företags vinst kommer från 20% av kunderna
  • 80% av ett företags vinst kommer från 20% av tiden de anställda använder
  • 80% av ett företags försäljning kommer från 20% av produkterna
  • … och 80% av ett företags klagomål kommer från 20% av kunderna

Nu vet du vad du ska göra nästa gång du känner dig stressad över A L L T som ska/måste/bör göras. Pareto principen is tha thing..

Snygg rendering av jetmotor

Snygg rendering av jetmotor

 

Renderingsvideon nedan från GE visar rätt bra hur olika detaljer i vår produktion, här på GKN Aerospace i Trollhättan, ser ut. Riktigt hight-tech. Riktigt ingenjörigt.

 

Källa: YouTube

För er som är extra intresserade av kompositmaterial och dess användning i jetmotorer mm. finns ACAB i Linköping vilka också är en del av GKN Aerospace.

Ny på avdelningen

Ny på avdelningen

Först och främst tack ALLA på Spool! Bra veckor med kunniga anställda som delat med sig av sin kunskap till en frågvis trainee.

Från verkstaden till kontoret. Dator och skärm uppackad på ny plats – mitt skrivbord. Med denna vecka börjar praktikperioden på hemavdelningen som för mig heter Manufacturing Lead. Det innebär att jag sitter med i ett nytt projekt mot produktion. Jag har fått möjligheten att introduceras till projektet genom gå med projektledaren de första dagarna, och därmed gått på en del möten. I stort har jag skapat en uppfattning om vad som händer just nu i projektet, med kritiska milstolpar och de aktiviteter som väntar enligt planeringen. Detaljerna däremot, allt från produkter, processer, metoder etc., presenteras i 3-bokstavs-kombinationer. GKN Aerospace Sweden – GAS – internspråk är fullkomligt omöjligt att följa för den oinvigde. Marin (förra årets trainee) har skickat ut en sammanställd lista över de flesta av förkortningarna och jag tror bestämt att det är dags att börja plugga. Uppdrag: bli flytande.

Avslutar med en bild från en av alla tidiga mornar på väg till jobbet.                                          – Go stämning, jag gillar’t!

Varje morgon tar Anders, Martin och jag 06.30 tåget från Göteborg till Trollhättan. Kaffekopp obligatorisk.
Varje morgon tar Anders, Martin och jag 06.30 tåget från Göteborg till Trollhättan. Kaffekopp obligatorisk.
Verkstadspraktik på Spool

Verkstadspraktik på Spool

Med det här inlägget blir det även premiär för mig på bloggfronten. Vi har sedan en vecka tillbaka varit på verkstadspraktik, och jag har varit på Spool där det svarvas spolar till främst flygplansmotorer men även till gasturbiner och liknande. Eftersom det är roterande detaljer, som tillverkas just på Spool, är kvaliteten extremt viktig och toleranserna på så ofattbara nivåer att ett hårstrå i kläm kan få förödande konsekvenser där detaljen i värsta fall måste skrotas. Här pratar vi operationstider på tvåsiffrigt antal timmar där noggrannhet och precision är ledord i ett arbete jag snarare skulle benämna som hantverk. Erfarenhet är A och O. På Spool räknas man fortfarande som ny efter 10 år.

Varför är det bra att få möjligheten att göra verkstadspraktik som ingenjör?

Det är lätt att fastna i ingenjörsvärldens synsätt med projekt, beräkningar och CAD-modeller. Erfarenheten som fås vid jobb i verkstaden är oumbärlig eftersom det nu ges chansen att byta perspektiv. För att ta ett exempel; Vad innebär egentligen extremt små toleranser i praktiken? Är det bara att sätta in detaljen i svarven och trycka igång så fixar maskinen det? Nja, det är inte fullt så enkelt. Detaljen mäts ett otal gånger under processens gång för att fastställa rätt kvalitet, skär ska bytas för att uppnå fenomenal ytfinhet utan för mycket värmepåverkan, och maskinoperatörens erfarenhet sätts på prov dagligen. Kvalitet tar tid.

För snajsiga bilder och lite mer produktinfo på engelska tryck HÄR.

 

Maria, tillfällig andre svarvare